aliette fungicide एलियट बुरशीनाशकांची ओळख

aliette fungicide
aliette fungicide


aliette fungicide  एलियट बुरशीनाशकांची ओळख

aliette fungicide यामधे fosetylal – 80 wp हा molecule असतो .  हे एक अंतरप्रवाही बुरशी नाशक आहे . हे बुरशी वर सरळ कार्य न करता झाडांच्या पेशीवर कार्य करते.ज्यामुळे झाडांच्या पेशी स्वता : अशा रसायनांची निर्मिती करु लागतात की ज्याची प्रत्येक पेशी भोवती अशी भिंत तयार होते की ज्यामुळे बुरशीस आळा बसतो.ज्यामुळे वेलींची नैसर्गिक संरक्षण व्यवस्था सक्षम होते.हे मुळापासून शेंड्या कडे व शेंड्या कडून मुळां कडे असे दुहेरी संचार करते . aliette fungicideहे फवारणी मधे घेतल्या वर अंतर्गत प्रकारचे असल्यामुळे पर्ण रंद्रा द्वारे आत मधे प्रवेश
 करते व आत मधे असणारया व त्याचे कार्य सुरु करते ज्यामुळे आतमधे असणाऱ्या बुरशीचा नायनाट करते व बाहेरुन आतमधे बुरशीस प्रवेश करु देत नाही .. आळवणी मधे घेतल्यावर हे लगेच मुळावाटे आतमधे शोषले जाते व जलद संचार व भिसरन सुरु करते .. हे प्रतिबंधात्मक व निर्मुलत्मकसुद्धा वापरतात . हे कोणत्याही पिकाच्या रोपाच्या रुजण्याच्या अवस्थेत दिल्यास मुळकुज यांसारखे रोग येत नाहित . 

याचे प्रमाण 2 gram / 1 लीटर असे आहे .

aliette fungicideहे bayer कंपनीचे उत्पादन आहे .

aliette fungicide contains fosetylal – 80 wp molecule. It is an interstitial fungicide. It works on plant cells without acting directly on the fungus, causing the plant cells to produce chemicals on their own that form a wall around each cell that restricts the fungus, enabling the vines’ natural defenses. It makes a double communication from the top to the roots. Since it is of the internal type on top of the spray taken in, it penetrates inside through the leaf randra It destroys the fungus inside and prevents the fungus from entering the inside from outside. Once absorbed, it is immediately absorbed by the roots and starts rapid circulation. It is also used as a preventative and eliminator. If it is given at the germination stage of any crop, it does not cause diseases like root rot.

The ratio is 2 gram / 1 liter. aliette fungicide is a product of Bayer Company.Leave a Comment